Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

V. "Należyte zabezpieczenie transakcji handlowych oraz skuteczna windykacja należności."

A. Weryfikacja kontrahenta przed zawarciem umowy:

 1. sprawdzenie formy prawnej i sposobu należytej reprezentacji kontrahenta;
 2. pozyskanie wiedzy o majątku kontrahenta oraz możliwych sposobach zabezpieczenia
  transakcji;
 3. dostępne źródła informacji o kontrahencie - rejestry, ewidencje, biura informacji gospodarczej.

B. Zawarcie umowy:

 1. dochowanie należytej formy umowy wraz z omówieniem skutków prawnych niedochowania przewidzianej przepisami formy prawnej czynności prawnej;
 2. właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, zawieranie umowy przez pełnomocnika;
 3. wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy;
 4. skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną;
 5. rodzaje zabezpieczeń stosowanych w transakcjach gospodarczych wraz z omówieniem ich skuteczności:
  1. weksel - przykłady zastosowania, poprawnego wypełnienia, dochodzenia praw, poręczyciel wekslowy,
  2. poręcznie cywilne,
  3. gwarancja bankowa,
  4. cesja praw,
  5. hipoteka,
  6. zastaw zwykły,
  7. zastaw rejestrowy,
  8. przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  9. akredytywa.

C. Czynności podejmowane w trakcie wykonywania umowy:

 1. dokonywanie zmian w zawartej umowie;
 2. dokumentowanie bieżących ustaleń podejmowanych w toku wykonywania umowy;
 3. zachowanie kontrahentów przypadku pojawienia się kwestii spornych.

D. Czynności podejmowane po wykonaniu umowy:

 1. dokumentowanie faktu należytego wykonania umowy i spełnienia świadczenia;
 2. znaczenie podpisu na fakturze oraz należycie sporządzonej i podpisanej dokumentacji potwierdzającej wydanie/dostarczenie towaru;
 3. rola wezwania do zapłaty i wymogi formalne związane z wezwaniem do zapłaty;
 4. dlaczego wezwania do zapłaty nie należy pozostawiać bez odpowiedzi;
 5. znaczenie prośby kontrahenta o wydłużenie terminu zapłaty, względnie umorzenie całości bądź części długu.

E. Skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

F. Pojęcie przedawnienia roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia:

 1. instytucja uznania długu;
 2. zawezwanie do próby ugodowej, mediacja.
 3. zawarcie ugody pozasądowej.

G. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy - omówienie instytucji i skutków prawnych.

H. Sądowe dochodzenie należności:

 1. omówienie istoty postępowania w sprawach gospodarczych, instytucja prekluzji dowodowej i jej istota;
 2. dobrodziejstwo nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
 3. jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym;
 4. postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone;
 5. koszty związane z postępowaniem sądowym.

I. Postępowanie egzekucyjne

 1. podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego;
 2. klauzula wykonalności - szczególny reżim prawny;
 3. sposoby prowadzenia egzekucji.

J. Regulacje dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego mające wpływ na skuteczność egzekucji:

 1. składniki majątku osobistego i wspólnego małżonków;
 2. ważność umowy zawartej przez jednego z małżonków;
 3. umowne ustroje majątkowe;
 4. zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej - skutki dla wierzycieli;
 5. uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

K. Gdy dłużnik ucieka z majątkiem - instytucja skargi pauliańskiej.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved