Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

III. "Studium prawa dla menadżerów i członków organów spółek"

A. Menadżer jako prokurent, pełnomocnik oraz członek zarządu:

 1. prokurent i pełnomocnik - rozróżnienie pojęć;
 2. zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw oraz ustanawiania prokury w spółkach kapitałowych;
 3. zakres działania pełnomocnika oraz prokurenta;
 4. zasady udzielania prokury - aspekty formalne;
 5. kompetencje i zakres działania prokurenta;
 6. uregulowanie stosunku prawnego łączącego spółkę z prokurentem;
 7. kompetencje i zakres działania pełnomocnika ogólnego ustanowionego przez spółkę;
 8. rodzaje prokury i zasady współdziałania prokurentów;
 9. w jakich przypadkach reprezentacja spółki przez prokurenta wymaga zgody zarządu;
 10. przesłanki ważności umowy zawartej w imieniu spółki przez pełnomocnika lub prokurenta;
 11. zasady powoływania i odwoływania członków zarządu spółek kapitałowych;
 12. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie;
 13. w jaki sposób członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności;
 14. szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy;
 15. skutki przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej;
 16. odpowiedzialność członków zarządu z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym np. z tytułu poręczenia;
 17. ochrona prywatnego majątku członków zarządu (wspólników spółek osobowych);
 18. omówienie rodzajów odpowiedzialności za działania spółki: odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna; odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.

B. Skuteczne zawieranie umów handlowych w imieniu spółki:

 1. prawa i obowiązki stron podczas negocjacji;
 2. zasady reprezentacji spółek osobowych oraz spółek kapitałowych w obrocie gospodarczym;
 3. zasady reprezentacji innych podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym;
 4. zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty - skutki prawne;
 5. formy czynności prawnych i skutki prawne związane z niedopełnieniem wymogów w zakresie formy czynności prawnych;
 6. skuteczne zawarcie umowy;
 7. forma prawna skutecznego wprowadzania zmian do umowy;
 8. jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed podpisaniem umowy;
 9. należyte wykonywanie umowy oraz rodzaje dokumentacji, które powinny towarzyszyć sytuacjom spornym;
 10. prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności;
 11. przedawnienie roszczeń - omówienie instytucji oraz wskazanie sposobów na uniknięcie przedawnienia roszczeń;
 12. klauzule niedozwolone - omówienie zagadnienia;
 13. przykłady zapisów, jakie powinny znaleźć się w poszczególnych typach umów cywilnoprawnych.
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved