Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Specjalizacje

4) Prawo nieruchomości

W zakresie czynności związanych z obsługą prawną szeroko rozumianego rynku nieruchomości mieści się również obsługa prawna projektów inwestycyjnych oraz obsługa prawna procesu deweloperskiego obejmująca następujące obszary działań:

 • wykonanie audytu prawnego dla nieruchomości,
 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji na nieruchomości,
 • opracowanie projektów umów w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym umów pośrednictwa, umów przedwstępnych i warunkowych, a także analiza umów przedkładanych przez drugą stronę transakcji (w tym również umów zawieranych z deweloperami pod względem ich zgodności z przepisami prawa, w tym stosowania przez deweloperów klauzul niedozwolonych),
 • negocjowanie w imieniu Klienta warunków opisanych powyżej umów,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości, a także prowadzenie postępowań w przedmiocie regulacji stanu prawnego nieruchomości czy odzyskiwania praw do nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa spadkowego, postępowania wieczysto-księgowego, a nadto o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sporządzanie projektów obejmujących oddawanie nieruchomości do korzystania osobom trzecim, w tym w szczególności umów najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości,
 • pomoc prawna w przypadku sporów w zakresie nienależytego wykonania powyżej wskazanych umów łącznie z prowadzeniem tzw. postępowań eksmisyjnych,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej w sprawach o wydanie m. in. decyzji określającej warunki zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę sieci oraz innych decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniach, których przedmiot stanowią nieruchomości,
 • reprezentowanie klientów przed organami nadzoru budowlanego m. in. w postępowaniach o wydanie pozwolenia na użytkowanie i innych,
 • opracowywanie oraz opiniowanie umów występujących w procesie budowlanym, a w szczególności umowy deweloperskiej, umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, w tym także umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, umowy o przygotowanie inwestycji i zastępstwo inwestycyjne,
 • prowadzenie sporów sądowych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych oraz pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi.
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved