Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

IV. "Pozycja prawna członków zarządu spółki kapitałowej"

A. Pozycja zarządu spółki kapitałowej:

 1. prawa i obowiązki członka zarządu;
 2. kompetencje członka zarządu;
 3. wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji;
 4. pozycja zarządu oraz poszczególnych członków zarządu wobec pozostałych organów spółki oraz wspólników (akcjonariuszy).

B. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki i wspólników:

 1. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki;
 2. zakres odpowiedzialności ponoszonej przez członka zarządu;
 3. rodzaje odpowiedzialności - odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna;
 4. odpowiedzialność za działania prokurentów, pełnomocników i pracowników upoważnionych do podpisywania umów;
 5. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za oświadczenia składane w imieniu spółki:
  1. przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej;
  2. odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym.

C. Wpływ absolutorium na odpowiedzialność członka zarządu.

D. Odpowiedzialność członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki:

 1. zakres odpowiedzialności członków zarządu oraz zasady jej ponoszenia;
 2. sposoby dochodzenia roszczeń przez wierzycieli spółki w stosunku do członków zarządu;
 3. sposób obrony członka zarządu w procesie wytoczonym przez wierzycieli spółki.

E. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki i odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.

F. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. zakres odpowiedzialności ponoszonej przez członków zarządu;
 2. sposoby obrony podejmowanej przez członków zarządu w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

G. Odpowiedzialność karna.

H. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.

I. Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved