Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

VII. "Funkcjonowanie spółek kapitałowych w obrocie gospodarczym - mechanizmy działania."

A. Organy spółek kapitałowych i wzajemne relacje między nimi oraz mechanizmy współdziałania.

 1. podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej;
 2. obowiązki członka Zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu);
 3. obowiązki Rady Nadzorczej;
 4. pozycja członka Zarządu wobec Rady Nadzorczej;
 5. rozliczenie członka organu z pełnienia funkcji:
  1. tryb udzielenia absolutorium;
  2. prawo członka organu do uzyskania absolutorium;
  3. skutki odmowy udzielenia absolutorium dla ewentualnej odpowiedzialności członka zarządu.
 6. walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników:
  1. sposoby zwoływania;
  2. reprezentacja na zgromadzeniu;
  3. tryby podejmowania uchwał;
  4. zaskarżanie uchwał i stwierdzenie ich nieważności.

B. Zasady powoływania i zatrudniania członków zarządów w spółkach kapitałowych.

 1. podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu:
  1. powołanie;
  2. umowa o pracę;
  3. umowa cywilnoprawna;
  4. kontrakt menadżerski.
 2. kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów;
 3. skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu;
 4. zakaz konkurencji ustanowiony wobec członków zarządu.

C. Reprezentacja spółki w obrocie gospodarczym - prokurent, pełnomocnik, odpisy z rejestru obejmujące dane spółki - przykłady, analiza przypadków.

D. Obowiązki związane z tworzeniem pism skierowanych do kontrahentów spółki.

E. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki i wspólników:

 1. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki;
 2. zakres odpowiedzialności ponoszonej przez członka zarządu;
 3. rodzaje odpowiedzialności - odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna;
 4. odpowiedzialność za działania prokurentów, pełnomocników i pracowników upoważnionych do podpisywania umów;
 5. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za oświadczenia składane w imieniu spółki:
  1. przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej;
  2. odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym.

F. Wpływ absolutorium na odpowiedzialność członka zarządu.

G. Odpowiedzialność członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki:

 1. 1. zakres odpowiedzialności członków zarządu oraz zasady jej ponoszenia;
 2. 2. sposoby dochodzenia roszczeń przez wierzycieli spółki w stosunku do członków zarządu;
 3. 3. sposób obrony członka zarządu w procesie wytoczonym przez wierzycieli spółki.

H. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki i odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.

I. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

J. Odpowiedzialność karna.

K. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.

L. Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved