Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Specjalizacje

5) Audyt prawny podmiotu gospodarczego

Audyt prawny to złożona analiza prawna, której celem jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem.

Przeprowadzenie audytu prawnego zalecane jest również w przypadku planowanych inwestycji obejmujących m. in. nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Raport obrazuje sytuację faktyczną i prawną potencjalnego przedmiotu transakcji.

Audyt prawny podmiotu obejmuje szczegółową analizę:

  • zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
  • organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
  • stanu prawnego nieruchomości,
  • stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,
  • bezpieczeństwa prawnego transakcji i podejmowanych działań (analiza zawartych przez Klienta umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji),
  • toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,
  • innych obszarów działalności w zależności od indywidualnych potrzeb danego podmiotu.
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved